Cắt URL Danh Mục ( Cate ) và Link Sản Phẩm Trong WordPress

0
1092
Cắt URL Danh Mục ( Cate ) và Link Sản Phẩm Trong Wordpress
Cắt URL Danh Mục ( Cate ) và Link Sản Phẩm Trong Wordpress

Cắt URL cate hay sản phẩm trong wordpress tương đương với việc tối ưu link seo, content tốt hỗ trợ seo là tối ưu được url.

Với child theme hay theme gốc đều được.

Câu lệnh cắt url category danh mục không cần dùng Plugin Ultimate Seo.

add_filter( ‘term_link’, ‘devvn_product_cat_permalink’, 10, 3 );
function devvn_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
switch ($taxonomy):
case ‘product_cat’:
$taxonomy_slug = ‘product-category’; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là product-category
if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
$url = str_replace(‘/’ . $taxonomy_slug, ”, $url);
break;
endswitch;
return $url;
}
function devvn_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
$terms = get_terms( array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘post_type’ => ‘product’,
‘hide_empty’ => false,
));
if($terms && !is_wp_error($terms)){
$siteurl = esc_url(home_url(‘/’));
foreach ($terms as $term){
$term_slug = $term->slug;
$baseterm = str_replace($siteurl,”,get_term_link($term->term_id,’product_cat’));
add_rewrite_rule($baseterm.’?$’,’index.php?product_cat=’.$term_slug,’top’);
add_rewrite_rule($baseterm.’page/([0-9]{1,})/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&paged=$matches[1]’,’top’);
add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$’, ‘index.php?product_cat=’.$term_slug.’&feed=$matches[1]’,’top’);
}
}
if ($flash == true)
flush_rewrite_rules(false);
}
add_action(‘init’, ‘devvn_product_category_rewrite_rules’);
add_action( ‘create_term’, ‘devvn_new_product_cat_edit_success’, 10, 2 );
function devvn_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
devvn_product_category_rewrite_rules(true);
}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here